Kit várunk?

MOST ÉRETTSÉGIZTÉL? CSATLAKOZZ!
A program keretében fiatalok számára nyújtunk ingyenes képzési programokat annak érdekében, hogy olyan munkát találjanak, amiben jól érzik magukat!

A programban Budapesten kívül  és Pest megyén kívül élő fiatalok és szervezetek vehetnek részt.
18-22 év közötti fiatalok ösztöndíjas gyakornoki programban is részt vehetnek.
Ha végzős középiskolás vagy, már most biztosíthatod a nyári gyakorlatodat és az ingyenes nyelvtanfolyamot!

Online marketing tréning infó itt!

Töltsd ki a jelentkezési lapot!

Próbáld ki magad!

Mit várunk?
Két típusú szolgáltatást vehetsz igénybe. Ha 18-22 közötti fiatal vagy, vegyél részt az gyakornoki programban!
Elsősorban online médiakommunikáció, web fejlesztés és karbantartás területén számítunk rád! Ez utóbbiakat meg is tanulhatod velünk!

Mit kapsz?
A 18-22 év közötti fiatalok a gyakornoki program keretében
- igénybe veheted ingyenes szolgáltatásainkat
- 60 órás nyelvtanfolyamon vehetsz részt
- ösztöndíjban részesülsz
- mentor segíti a továbblépésedet a vágyaid megvalósítása felé: legyen az munkavállalás, továbbtanulás, vállalkozás indítás

Ha még nem vagy már nem tartozol ebben a kategóriába, nézz körül ingyenes szolgáltatásaink között, és ha végeztél a suliban, kapcsolódj be, keresd meg a saját utad!
Letölthető önkéntes szerződés

Önkéntes gyakornoki szerződés

Amely létrejött egyrészt: a HAT Alapítvány (1032 Budapest Szőlő utca 86.), mint: Fogadó szervezet, másrészről: ....., önkéntes között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:
1. A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet az önkéntes szerződés aláírását követően <tól – ig> az Önkéntest határozott időre önkéntesként nyilvántartásba veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Fogadó szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet.
2. Önkéntes fenti időszakban heti 20 óra önkéntes munkát végez, rugalmas munkaidőketerben, a szakmai vezetővel egyeztetve. Fogadó szervezet a Munka Törvénykönyvében meghatározott mértékű pihenőidőt biztosít az Önkéntes számára.
3. Fogadó szervezet vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott időtartamban foglalkoztatja Önkéntest, az előzetes felmérés alapján számára a pályaorientációjának megfelelő tevékenységet biztosít saját vagy partner szervezeteinél.
4. Önkéntes a Fogadó szervezet 1.3.8-17-2017-00027 számú programjának feltételei alapján egyénileg megállapított összegű ösztöndíjra jogosult, melyet Fogadó két alkalommal az Önkéntes által megadott bankszámlaszámra utal át.
5. Indokolt esetben, a szakmai vezető az Önkéntes számára egyéb költségtérítést (pl. utazás) hagyhat jóvá.
6. Amennyiben az Önkéntesnek az 1. pontban meghatározott időtartamban egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége van, köteles a T1011 dokumentumon az adóhatóságnál bejelentkezni, és egyéni szerződést kötni. Fogadó szervezet havonta, az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének megfelelő összeget az Önkéntes nyilatkozata alapján az ösztöndíj megfizetésével egyidejűleg utalja át Önkéntes számára.
Jelen szerződés aláírásával Önkéntes vállalja, hogy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségének eleget tesz.
7. Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntes számára 60 órás nyelvtanfolyamon való ingyenes részvételt biztosít, melynek értéke maximum 100.000 Ft. Önkéntes a Katedra Nyelviskola honlapján köteles kitölteni a szintfelmérő tesztet, és a nyelvtanfolyamra jelentkezni.
Az Önkéntes nyelvtanfolyamot köteles a beiratkozáskor megadott határidőben, de legkésőbb 2019. november 30-ig elvégezni, a modul záróvizsgáját letenni, és az arról szóló tanúsítványt Fogadó szervezetnek átadni.
Amennyiben ez nem történik meg, Önkéntes köteles a nyelvtanfolyam árát és a megfizetett ösztöndíjat Fogadó szervezet számára visszafizetni. A sikeres modulzáró után az önkéntest további 10.000 Ft azaz Tízezer Forint ösztöndíj illeti meg.
8. A Fogadó szervezet az Önkéntes számára lehetővé teszi az alábbi, iskolarendszeren kívüli képzéseken és tanácsadáson való részvételt:
   - Önkéntes felkészítés – egyéni vagy csoportos
   - Egyéni pályaorientációs tanácsadás – igény szerint, időpont egyeztetéssel
   - Csoportos pályaorientáció
   - Kommunikáció tréning
   - Egyéni életvezetési tanácsadás 9. Önkéntes köteles tevékenységét a jelent szerződés mellékletét képező Önkéntes munkaidő kimutatáson dokumentálni, és igazoltatni, mely dokumentum az ösztöndíj kifizetésének alapdokumentuma.
A kimutatás tartalmazza az adott program megnevezését, a tevékenység leírását, a munkaidőt és annak igazolását.
10. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.
11. A Fogadó szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, minden az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást.
12. Az Önkéntes a tudomására jutott Fogadó szervezettel kapcsolatos személyes adatot, üzleti és egyéb titkot az önkéntes jogviszony megszűnése után megőriz.
13. Az Önkéntes vállalja, hogy az önkéntes tevékenységet a jelen szerződésben, a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény szerint végzi.
14. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel jelen szerződésben foglaltak, a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény szellemében jár el.
15. Az Önkéntes a szerződés aláírása előtt megismerte a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatát, a benne foglaltakat tudomásul vette.
16. Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta. Az Önkéntes köteles a Fogadó szervezet tulajdonát képező vagy használatban álló vagyontárgyakat az adott helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésének megfelelően használni, működtetni. A rendelkezésre bocsátott eszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződik, számára meghatározott karbantartást elvégzi. Ezen kötelezettségének gondatlanságból történő megszegése esetén megfelelő kártérítés, szándékos károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető.
17. Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel.
18. Szerződő felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is megszűntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi és a kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza. Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
19. Önkéntes, az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely Fogadó szervezet jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül:
- Fogadó szervezetről harmadik személy részére információk kiadása,
- a Fogadó szervezet profiljába tartozó tevékenységet saját nevében történő végzése,
- az önkéntes munkavégzés helyen kívül olyan magatartás tanúsítása, amely nem méltó a Fogadó szervezet önkénteseihez.
20. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Fogadó szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a Ptk. az önkéntességre és az önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény az irányadó.
A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Kelt........., ............................ 
…………….....      ........................................

  Önkéntes     Fogadó szervezet képviselője

Online marketing tréning 

Hamarosan indulnak a tréningek országszerte!
Ismerd meg az eszközöket, szerezz gyakorlatot, akár építs vállalkozást!
Töltsd ki a jelentkezési lapot, és értesítünk a kezdésről!
Gyakornoki programunk keretében tapasztalatot, referenciát szerezhetsz, segítünk állásszerzésben vagy vállalkozás indításában!

Jelentkezem!